Kdo je soudní exekutor?

Soudní exekutor je osoba splňující zákonné předpoklady (bezúhonnost, vysokoškolské právnické vzdělání, minimálně tříletá praxe, úspěšně složená exekutorská zkouška), kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudní exekutor tak z pověření státu vykonává pravomocná a vykonatelná rozhodnutí. Při této činnosti má soudní exekutor postavení úřední osoby a příslušní mu pravomoci soudu.

Co je exekuční titul?

Exekučním titulem je myšleno pravomocné rozhodnutí ukládající povinnost, která nebyla dlužníkem dobrovolně splněna. Jedná se o:
a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
c) vykonatelný rozhodčí nález,
d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
e) vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci
f) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Jaké povinnosti lze exekučně vymáhat?

Exekuce lze rozdělit na dva typy:
1) Exekuce na peněžité plnění, kdy předmětem exekuce je vymožení peněžitých prostředků bez rozdílu jejich původu (právním titulem vzniku může být smlouva o úvěru, smlouva o zápůjčce, uznání dluhu, povinnost hradit výživné, povinnost zaplatit vzniklou újmu aj.)
2) Exekuce na nepeněžité plnění, kdy předmětem exekuce může být vyklizení nemovitosti, odebrání věci, rozdělení společné věci (např. vypořádání spoluvlastnictví), provedení prací a výkonů

Co soudní exekutor může?

Při vedení exekuce má soudní exekutor řadu pravomocí, na základě kterých zjišťuje a následně zajišťuje majetek dlužníka (povinného). Majetek dlužníka soudní exekutor zajišťuje exekučními příkazy, kterými rozhoduje o způsobu provedení exekuce. Zajištěný majetek slouží k uspokojení vymáhané povinnosti.
Exekuci lze provádět jedním, nebo více způsoby. Pokud je vymáhaný dluh součástí společného jmění manželů, exekucí lze postihovat též majetek tvořící společné jmění manželů (nemovitosti, movité věci, bankovní účet manžela povinného).
Při provádění exekuce si může soudní exekutor zjednat přístup do všech prostor, o kterých lze důvodně předpokládat, že v nich má povinný umístěny movité věci.

Další činnosti exekutorského úřadu

Exekutorský zápis

Exekutorský zápis je veřejná listina, kterou exekutor na žádost osvědčuje události či stav věci, kterými může být například splnění dluhu, fyzický stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor aj. Exekutorský zápis je možné využít jako důkaz v soudním řízení.

Dobrovolná dražba

Na základě návrhu vlastníka (případně jiné oprávněné osoby) může exekutor provést dražbu movité či nemovité věci.

Právní pomoc po vydání exekučního titulu

Soudní exekutor může obdobně jako advokát zastupovat v exekučním řízení jak oprávněného (dlužníka), tak povinného (věřitele).

Úschovy

Soudní exekutor má pravomoc obdobně jako notář přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, a to v souvislosti s exekučním, soudním nebo i jiným řízením.

V souvislosti s opatřeními s šířením nákazy COVID-19 jsou až do odvolání úřední hodiny exekutorského úřadu zrušeny. Osobní jednání (s výjimkou jednání nařízených soudním exekutorem) se nebudou konat. Neodkladné osobní návštěvy lze realizovat pouze po telefonické domluvě.


Hotovostní úhrady, prosím, realizujte vkladem na účet soudního exekutora, který je uveden na úřední desce či na webových stránkách Exekutorského úřadu Strakonice.


Děkujeme za pochopení.